logo
RU EN
Moscow, 28 Povarskaya str., p. 1

Shaposhnikov Boris Mikhailovich
(1882 - 1945)

Marshal Of The Soviet Union

More